بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه
40 بازدید
ناشر: نشر ادیان (وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی تحلیلی حدود و شرایط قاعده حرمت اعانه بر اثم یا همان حرمت کمک به تحقق گناه به صورت تطبیقی در فقه شیعه و چهار مذهب فقهی اصلی اهل سنت