مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سعید
نام خانوادگی:آذرشین فام
پست الکترونیک:yasin.azar@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، امامت و مهدویت